Koliko mogu zaraditi godišnje?

Nakon zarađenih NETO 15.000,00 HRK, u kalendarskoj godini roditelji gube pravo olakšice za dijete. Kad student prijeđe zaradu od 60.600,00 HRK NETO u KALENDARSKOJ GODINI, a na njegovu prijeđenu razliku obračunava se porez po stopi od 24% + prirez koji se razlikuje prema mjestu prebivališta. Studentu je tada umanjena neto zarada, te na početku iduće godine može zatražiti povrat poreza sa ovjerenim ispisom njegove zarade i plaćenog poreza i prireza koji studentski centar početkom iduće godine svima šalje na kućnu adresu. Svaka evidentirana uplata na žiro račun studenta, uključujući rad preko student servisa, stipendije, itd. računa se kao prihod kućanstva.

Mogu li raditi nakon diplomiranja?

Student nakon završenog studija ima pravo raditi preko student servisa najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završio studij ili do isteka razdoblja od 3 mjeseca o završetka studija, po uvjetom da dostavi student servisu kopiju potvrde o diplomi, koja se može dobiti u referadi fakulteta. Ako student želi koristiti poticaj preko HZZZ za stručno osposobljavanje, prihod studenta ne smije prijeći iznos veći od 5.751,30  HRK  za period od 3 mjeseca.

Što ako sam pauzirao godinu?

Student koji  imaju prekid, koji su se ispisali ili prelaze sa izvanrednog studija u redovni studij u toku akademske godine, te maturanti koji nisu odmah iza redovitog školovanja upisali fakultet stječu pravo rada sa početkom nove akademske godine tj. od 01.10. tekuće akademske godine.

Izgubio sam iskaznicu?

Studenti mogu predizati ugovore i sa iksicom, ako poslodavac traži iskaznicu dovoljno je dostaviti u student servis potvrdu o redovitom studiranju, 1 sliku, iksicu i osobnu, te će dobiti duplikat iskaznice.

Koliko iskaznica vrijedi?

Student ili maturant otvara samo jednom iskaznicu, svaki nastavak školovanja, upis na fakultet, promjena fakulteta, upis nove akademske godine produžuje članstvo sa novim potvrdom od fakulteta i starom iskaznicom. Članstvo vrijedi za akademsku godinu koja počinje sa  od 01.10.tekuće godine te završava sa 15.10. iduće godine. U tom periodu student može nesmetano raditi preko Student servisa

Gdje mogu provjeriti uplatu poslodavca?

Prijavom u modul Student servisa moguće je dobiti pregled svih ugovora i uplata poslodavaca. Student servis prosljeđuje uplate poslodavca na račun studenta u najkraćem mogućem roku.

Što ako poslodavac kasni s isplatom, ili ne isplaćuje moju zaradu?

Poslodavac - naručitelj posla dužan je ispostavljenu fakturu platiti u roku navedenom u ugovoru o djelu redovitog studenta, u protivnom obračunava se zakonska zatezna kamata.
Za slučaj da poslodavac u dogovorenom roku ne plati uredno ispostavljenu fakturu, Studentski centar, na prijedlog studenta, člana Student servisa, pokreće protiv poslodavca postupak ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Koji je rok za potpisivanje ugovora i smijem li potpisati prije ovjere poslodavca?

Ugovor se sklapa prije početka obavljanja studentskoga posla, između izvođača, posrednika i naručitelja posla.
Ugovorom se izvođač obvezuje obavljati određeni posao, naručitelj posla obvezuje se platiti naknadu za obavljeni studentski posao, naknadu posredniku te doprinose prema posebnim propisima, a posrednik se obvezuje obaviti djelatnost posredovanja i isplatiti doznačena sredstva naknade za račun izvođača.
Izvođač i naručitelj posla nakon obavljenoga posla prema prethodno potpisanome ugovoru potpisuju izjavu kojom potvrđuju konačan broj sati ili dana obavljanja posla.

Gubitak porezne olakšice

Visina zarade studenata nema ograničenja. Student prestaje biti porezna olakšica svojim roditeljima ukoliko iznos njegovog primitka prelazi 15.000.00 HRK  U KALENDARSKOJ GODINI. U slučaju da je primitak od cjelokupne zarade studenta veći od 60.600,00 HRK U KALENDARSKOJ GODINI, na prijeđenu razliku OBRAČUNAVE SE POREZ po stopi od 24%, + prirez koji se utvrđuje prema mjestu stanovanja.

Gubitak dječjeg doplatka

Svaka evidentirana uplata na ŽIRO RAČUN studenta, uključujući rad preko student servisa, stipendije, itd. računa se kao prihod kućanstva, stoga kućanstvo gubi dječji doplatak za ostalu uzdržavanu djecu, ako mjesečni prihodi po članu kućanstva prelaze iznos od 50% proračunske osnovice, odnosno 1.663,00 kn po članu.

Jesu li cijene rada fiksne?

Cijene su okvirne i podložne promjeni u dogovoru s poslodavcem, ako idu u korist studenta.

Jesu li cijene rada iskazane u neto iznosu?

Cijene su u cjeniku iskazane u neto iznosu. Na neto iznos zaračunava se dodatnih 18% koje plaća poslodavac, a što sadrži:
1. proviziju Student servisa;
2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u posebnim okolnostima
3. poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u posebnim okolnostima
4. naknade posredniku, koja iznosi 0,5 % netoiznosa naknade izvođaču – u svrhu financiranja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima.

S kojim bankama posluje student servis?

Student servis koristi poslovnu tehnologiju koja omogućava, sukladno Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja, isplatu studentskih primitaka preko žiro računa otvorenog u bilo kojoj banci na teritoriju RH.