Temeljem čl. 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) objavljujemo da je osoba ovlaštena za informiranje u Studentskom centru Split
Tanja Mihanović, dipl.iur.
tel. 021/ 440-970
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili, u slučaju nekorištenja obrasca, naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje Studentski centar Split može se podnijeti pisanim putem na adresu:

Sveučilište u Splitu,  STUDENTSKI CENTAR SPLIT
Službenik za informiranje
Cvite Fiskovića 3
21000 Split
Republika Hrvatska

ili elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Napomena: putem navedene adrese isključivo se zaprimaju zahtjevi s pozivom na Zakon o pravu o pravu na pristup informacijama.

Da bi bio valjan, Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:


  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.


Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.
Studentski centar Split ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14. , 15/14.).